Subscribe To the newsletter

Masashi Echigo

CV

Masashi Echigo was born in Toyama, Japan 1982. He lives and works in Tokyo and Shodoshima-island (Kagawa).